Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Cesjonariusz – kto to jest?

Cesjonariusz to podmiot, który wskutek cesji nabywa prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy. Żeby jednak dobrze zrozumieć pojęcie cesjonariusza, warto zapoznać się również z innymi pojęciami towarzyszącymi cesji – w niniejszym artykule tłumaczymy, kto i w jakich przypadkach może zostać cesjonariuszem, kogo nazywamy cedentem, a także czego może dotyczyć cesja.

Czym jest cesja?

O cesji mówimy wówczas, kiedy osoba fizyczna lub prawna przekazuje na inną osobę fizyczną lub prawną prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia lub korzystania z usług czy też istniejących wierzytelności. Cesji można dokonać drogą sprzedaży lub na innych określonych warunkach.

W bardzo prostych słowach możemy to określić również jako przepisanie umowy na różne usługi czy też wierzytelności na inną osobę. Wskutek cesji strona kupująca lub przejmująca nabywa wszystkie prawa i obowiązki, jakie wynikają ze świadczenia usług lub istniejących wierzytelności, m.in. nabywa prawo do czerpania korzyści, zobowiązuje się do ponoszenia kosztów czy wykonywania czynności wynikających z umowy.

Co może być przedmiotem cesji?

Cesji dokonuje się w wielu przypadkach, które mogą obejmować świadczenie różnorodnych usług lub posiadanie wierzytelności względem innych podmiotów. O cesji wierzytelności mówimy często w przypadku odsprzedaży zobowiązań finansowych jednego przedsiębiorstwa wobec innej firmy. Cesja może dotyczyć również umów kredytowych, ubezpieczeń czy np. świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Cesjonariusz – strona nabywcza cesji

Cesjonariuszem nazywamy osobę fizyczną lub prawną, która drogą kupna lub na innych warunkach ustalonych w cesji nabywa prawa i obowiązki, jakie wynikają z umowy będącej jej przedmiotem lub też wierzytelności. Przykładem cesjonariusza może być na przykład podmiot, który odkupuje od innej firmy jej wierzytelności względem innego przedsiębiorstwa. Cesjonariusz może także nabywać prawa do owych wierzytelności, odkupując je od firmy, która ma prawo roszczenia ich od swoich wierzycieli. Cesjonariusz może także nabywać prawa do tego, by świadczone były mu dane usługi.

Drugą stronę cesji, a więc podmiot zbywający prawa i obowiązki wynikające z umowy lub posiadania wierzytelności, nazywamy cedentem.

Przykłady cesjonariuszy w powszechnych sytuacjach

Na co dzień dochodzi do licznych cesji różnego rodzaju umów, w których cesjonariuszami są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Dotyczą one często kredytów hipotecznych, umów ubezpieczeniowych, skupywania wierzytelności czy np. umów o usługi telekomunikacyjne.

  • W przypadku udzielenia kredytu hipotecznego bank często wymaga zakupu polisy ubezpieczeniowej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na stan nieruchomości. W takiej sytuacji dokonuje on z kredytobiorcą cesji, wskutek której nabywa prawa do świadczeń ubezpieczeniowych. Cedentem w takiej sytuacji jest kredytobiorca, który podpisuje z ubezpieczycielem umowę, ale prawa do świadczeń przekazuje na rzecz banku udzielającego kredytu.
  • Cesjonariuszem jest także osoba, która nabywa prawo do świadczeń ubezpieczeniowych innych niż w przypadku ubezpieczenia nieruchomości. Cesjonariusz przejmuje wówczas prawa do świadczeń, a także obowiązki opłacania składek za polisę wykupioną przez inną osobę.
  • Cesjonariuszami są również osoby, które nabywają prawo do innych usług, np. telekomunikacyjnych, i zobowiązują się do uiszczania opłat na podstawie umowy z dostawcą usług, która została podpisana przez inną osobę. Do sytuacji takich dochodzi np. kiedy wchodzące w pełnoletność dzieci chcą samodzielnie stać się klientami operatorów sieci telefonii komórkowej lub kiedy nabywcy nieruchomości wykazują chęć korzystania z dotychczasowych usług telekomunikacyjnych, na które umowę podpisał dotychczasowy właściciel.
  • Przykładem cesjonariusza jest też firma faktoringowa, która wskutek cesji nabywa prawa do wierzytelności, zbywanych przez cedenta. Cedentem w takiej sytuacji jest przedsiębiorstwo, które korzysta z faktoringu. Dla kontrahenta wierzyciela faktoring nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, a jedynie ze zmianą rachunku, na które powinien wpłacić swoje zobowiązanie.

Na koniec warto dodać, że cesjonariusz bierze na siebie również pełne ryzyko związane z przedmiotem cesji, np. niewypłacalność wierzyciela czy inne potencjalne czynniki, które wiązałyby się z ryzykiem strat finansowych lub koniecznością ponoszenia pewnych kosztów.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.